İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI   KORUMA DERNEĞİ  

Sayı : 101

Konu: Seferoğlu derin hafriyatı Hak.

Büyükada, 01 Kasım 2011

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ na

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi, Nizam Cad., 29 pafta, 127 ada, 1 parsel sayılı yerdeki hafriyat ve inşai faaliyetin meriyetteki Nazım İmar Planı ve Koruma Bölge kurulu kararlarına uymadığı görülmektedir.

  1. gurup eski eser binanın koruma alanı ve korusunu teşkil eden arazinin topografyasını değiştirerek korunması gerekli olan tabiatı ve tabii halini tahrip ve tadil eden bu eylemin bir inşaat ruhsatnamesi ile yapılıp yapılmadığı hususu ekli fotoğraftan da anlaşılabileceği gibi çok şüphe çekicidir. Bu itibar ile:

yukarıda adresi verilen arsada, derin hafriyata aid tatbikatın ve gayrı nizami yapılaşmanın adeta Belediyenizin ilgili memurluğu nezdi ve koruması altında yapılıyor olması da ayrıca teessüfe şayan olmaktadır.   Yukarıda bahsi geçen kaçak yapılaşmanın durdurulması ile kanuni muamelâtın başlatılarak derneğimizi bilgilendirmeniz hususunu rica ederiz.

Arif Çağlar (Başkan)


Seferoğlu