Kınalıada Korsan Kaçak İskele


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı: 49
Konu: Salaş, Kaçak İskele

Büyükada, 24 Mart 2010

ADALAR KAYMAKAMLIĞI’na

Kınalıada Vapur İskelesi doğusunda, ekli resimde de göründüğü gibi kıyı çizgisi üzerine, 2010 yılı Mart ayı içinde inşa edilerek kondurulan salaş kaçak iskelenin:

1) Mülkiyeti kime aittir?

2) Kiracısı var mıdır?

3) Salaş kaçak iskele ilgili makamlardan inşaat izni alınarak mı yapılmıştır?

4) Salaş iskele inşaatının mevcudiyeti resmi ve mes?ul dairelerce kaçak zabtı tutularak kayıt altına alınmış mıdır?

5) Kanunlara aşina olanlarca bariz bir şekilde kaçak olduğu şüphe götürmeyen bu salaş iskele inşaatı hakkında bilhassa Kaymakamlığın kanuni takibatı var mıdır?

Beş başlık altında sorduğumuz bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu amir hükümlerine istinaden İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği?ne verilmesini saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Ek: 4 adet tesbit fotoğrafı

kinaliada_korsan00


VERİLEN CEVAPLAR:

kinaliada_korsan01kinaliada_korsan02


KORUMA KURULUNA MÜRACAAT:

kinaliada_korsan03


VERİLEN CEVAP:

kinaliada_korsan04kinaliada_korsan05 kinaliada_korsan06


ADALAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MÜRACAAT:

kinaliada_korsan07 kinaliada_korsan08 kinaliada_korsan09


KAÇAK ELEKTİRİK VERİLMESİ HAKKINDA:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı: 52
Konu: Salaş kaçak iskele inşaatı

Büyükada, 19 Nisan 2010

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTİRİK DAĞITIM  A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizden bakıldığında Kınalı ada iskelesi doğusunda kalan, Büyükşehir Belediyesinin beyanatına göre kanuni mesnedi olmayan ve sorumlu Adalar Belediyesine 15 günlük süre tanıyarak kanuni muamelatı başlatması için ikaz edilen, ekli fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere salaş, kaçak ve kamu malına tecavüz edilen yere şirketinizce elektirik bağlantısının yapıldığı  görülmüştür. Yarattığınız bu fiili durum TCK?n unun 184. maddesinin 1.ve 2. fıkralarına aykırıdır.

Dilekçemiz ekinde bilgilerinize tevdi ettiğimiz fotokopi evraktan anlaşılacağı üzere kaçak olduğu görülen yere verilen elektirik enerjisinin mukavelesi:

1)      Şirketiniz ile kimin arasında akdedilmiştir? Yapılan sözleşmenin belgesini;

2)      Elektirik enerjisi yapı kullanma iznine göre verilmişse, yapı kullanma izni belgesini;

3)      Elektirik enerjisi inşaat iznine göre verilmişse, inşaat izin belgesini;

4)      Eğer sair sebeplere göre verilmişse? Belgesinin ve belgelerinin ve bilgilerinin, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Ekler:

  1. 01.04.2010 İst. B.Ş.B.B. Basın açıklaması
  2. İki adet tespit fotoğrafı

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Büyükada, 07 Ekim 2010

Sayı     : –
Konu   : Bilgi saklama

ADALAR KAMUOYU’na

Kınalıada da kaçak olarak yapıldığı resmi olarak vesikaya bağlanan* korsanlık abidesi motor iskelesine elektirik enerjisinin neye dayanılarak verildiği, İstanbul Anadolu Yakası Elektirik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü?ne sorulmuştur.

Türk Ceza Kanunu ve 184. maddesine, Kıyı Kanunu ve İmar Kanun?larına çok açık bir biçimde aykırı olan kaçak iskelenin halen, kanunları tatbik mevkiinde olan resmi müessese ve amirlerinin nezareti, muaveneti ve müsamahaları altında kullanma izinleri ve kaçak olmaları itibariyle Türk bayrağını da kullanamayacakları halde korunduğu ve kollandığı görülmektedir?

Adalardan vapurları tamamen kaldırmak suretiyle basit ve ilkel motorları sefere koyan mürteci (kaytak) zihniyetin işbirlikçisi olan bu korumacılar hakkında gerekli kanuni kovuşturmanın yapıldığına da kuşku bulunulmamaktadır. Bilindiği üzere Dernek bu hususta Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş olup süreç devam etmektedir.

Bu arada dernek, İstanbul Anadolu Yakası Elektirik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü?ne dilekçe ile sormuş olduğu suallere bu güne kadar bir cevap alamamış olması itibariyle Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu?na aşağıdaki dilekçeyi vererek elektirik şirketini cevap vermeye zorlamıştır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na

İstanbul ili, Adalar ilçesi, Kınalıada mahallesi?nde devlet hazinesine ait sahil şeridinde kaçak olduğu ekli evraklardan da anlaşılacağı üzere, inşa edilen motor iskelesine kanunen suç olmasına rağmen elektirik verildiği görülmüştür.

Bölgemizin elektirik dağıtım tekeli  elinde olan, İstanbul Anadolu Yakası Elektirik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü?nden bu hususta bilgi ve belge talebinde bulunduk. Ancak; kanuni sürenin dolmasına rağmen tarafımıza, istediğimiz belge ve bilgiler verilmemiştir.

Belge ve bilgi sahibi olabilmemiz için gereği hususunu saygılarımızla arz ederiz.?

Bunun üzerine Bilgi Edinme değerlendirme Kurulu?nun elimize yeni geçen kararından anlaşılıyor ki;

Kaçak yapılaşmaları beslemede uzmanlaşmakta olan bu elektirik dağıtım şirketinin Derneğe bilgi vermediği halde, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna bilgi verdiğini söylemiştir. Halbuki dernek kayıtlarında böyle bir bilgi yoktur ve gelmemiştir?

Tabiatıyla derneği haklı bulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, adı geçen elektirik dağıtım şirketini doğru cevap vermeye zorlayan kararını kendilerine tebliğ etmiştir.

Buna ait karar suretini Adalar kamuoyunu bilgilendirmek üzere takdim ve arz ediyoruz.

Arif Çağlar yerine

Engin Damcı
(Başkan yardımcısı)


BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA MÜRACAAT:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Büyükada, 08 Haziran 2010

Sayı     : 54
Konu   : bilgi saklama

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU BAŞKANLIĞI’na

İstanbul ili, Adalar ilçesi, Kınalıada mahallesi?nde devlet hazinesine ait sahil şeridinde kaçak olduğu ekli evraklardan da anlaşılacağı üzere, inşa edilen motor iskelesine kanunen suç olmasına rağmen elektirik verildiği görülmüştür.

Bölgemizin elektirik dağıtım tekeli  elinde olan, İstanbul Anadolu Yakası Elektirik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü?nden bu hususta bilgi ve belge talebinde bulunduk. Ancak; kanuni sürenin dolmasına rağmen tarafımıza, istediğimiz belge ve bilgiler verilmemiştir.

Belge ve bilgi sahibi olabilmemiz için gereği hususunu saygılarımızla arz ederiz.

Arif Çağlar yerine

Engin Damcı
(Başkan yardımcısı)

Ekleri:

1) 19 Nisan 2010 / 52 tarih ve sayılı dilekçemiz ve ekleri

2) 12 Mayıs 2010 / 962 tarih ve sayılı Koruma Bölge Kurulu yazıları

* V Numaralı Koruma Bölge Kurulu 10.05.2010/2509 sayılı Kararı


BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU’NUN CEVABI:

kinaliada_korsan10 kinaliada_korsan11 kinaliada_korsan12


BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU’nun İCBARI SONUCU “AYEDAŞ” ADLI ŞİRKETİN VERDİĞİ CEVAP VE BİLGİLER:

kinaliada_korsan13  kinaliada_korsan14kinaliada_korsan15

kinaliada_korsan16