Birinci Müracaat:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  : 3
Konu: Adalarda motorlu araçla taşımacılık
Büyükada, 21 Şubat 2009

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

S.S. Büyükada Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi adı altında bir ticari müessesenin, Adalarımızda icra-i faaliyete geçmiş olduğu istihbar edilmişdir.

Belediye tarafından müsaade edilen veya Belediye bilgisi dahilinde, Adalar İlçesinde mukayyet, İş-bu Kooperatife aid:

1) Kaç adet motörlü nakliye vasıtası;
2) Kaç adet motörlü hafriyat  vasıtası vardır?
3) Diğer adalarda da buna benzer motörlü taşıma faaliyetleri var mı dır?
Bu vesaitin:
4) Plâka numaralarının
5) Markalarının
6) Tonajlarının
7) Bu vesaitin Adalar İlçesine sokulmasına kanuni mesned olan resmi vesaik ve kararlarının da dahil olduğu yedi başlık altında sorduğumuz bilgilerin, belgelerinin , 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu emredici hükümlerine istinaden,  İstanbul Adaları?nın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği?ne verilmesini recaen taleb ederiz.

Adres:
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada-İstanbul

Birinci müracaata verilen cevap:

kamyon-01

kamyon-02

 

İkinci Müracaat:

kamyon-03

İkinci müracaata verilen cevap:

kamyon-04

 

 

Üçüncü Müracaat:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Büyükada, 23 Mart 2009

Sayı    :
Konu    : Bilgi ve belgeye erişimde usulsüzlük hakkında

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU BAŞKANLIĞI’na

İlgi    : İlçe Emniyet Müdürlüğü?nün B.05.1.EGM.4.34.23.08.2008/93 sayı, bilâ gün      .03.2009 tarihli bilgi ve belgeye erişim yazısı

Adalar İlçesi’nde kanunen yasak olmasına rağmen SS. Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi adı altında faaliyet gösteren bazı kooperatiflerin kurulduğunu, Adalar?da fiilen çalışmaya başlamalarıyla öğrenmiş bulunmaktayız.
Acil ve mühim ihtiyaçlar için müsaade edilen araçların dışında, İstanbul Adalar İlçesi?ne toplum hayatını oluşturan bütün zaman dilimleri içinde tamamen insani ve medeni saiklerle ticari maksatlı motörlü araç sokulmamıştır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul III Numaralı (yeni V No. lu) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.1999 ve 11012 sayılı kararında da  ??Adalardaki bütün yolların prensipte yaya yolu olması öngörüldüğünden, motörlü araçların kullanılamayacağına, ancak Belediye ve Kaymakamlığın, sağlık, itfaiye, temizlik, orman hizmeti, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceğine? şeklinde ifade edilen bağlayıcı bir kararı vardır.
Keza İstanbul İl Trafik Komisyonu’nun (UKOME) 25.12.1998 tarih 138 sayılı kararının 40. maddesi ise ??..Adalar?da çalıştırılması gerekli görülen her türlü motorlu taşıtın, kaymakamlık onayı ile sürekli veya geçici olarak çalıştırılabilmesine? şeklinde bir karar vererek, sınırlı sayıda olması gereken araçların denetim sorumluluğunu kaymakamlık tasarrufuna bırakmışdır.
Adalar Kaymakamlığı?nın, iş-bu kooperatife çalışma izni veren Bakanlık ve diğer sorumlu kuruluşları uyararak Adalar’ın SİT alanı olduğunu önemle vurgulamalı ve bu hususta yetkili kurulların bağlayıcı ve kısıtlayıcı kararlarının olduğu yönünde bilgilendirmeliydi.
Derneğimiz yukarıda bahsi geçen konuda Adalar’ın korunması ile ilgili kanuni girişimlere başlamak üzere 21.02.2009 tarih ve 2 sayılı yazılarıyla Adalar İlçesi Kaymakamlık’ından bilgi ve belge talebinde bulunmuştur.
Ekte takdim olunan bilgi ve belgeye erişime dair dilekçemizin 1. ve 3. soru maddelerine cevap verilmiştir. Ancak birinci derecede sorumlu oldukları 4. 5. 6. soru maddelerine cevap verilmesi yerine derneğimiz kendisine karşı sorumlu olmayan bir kooperatife yönlendirilerek sorularımızdan kaçınılmak istenmiştir.
Kooperatiflerin kuruluşlarına izin veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalar?da Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarına ve Adalar?ın İmar Planı şartlarına ve diğer kanunların kısıtlayıcı hükümlerine göre değil, yalnızca kendi mevzuatına göre vermiş olduğu kooperatif kuruluş izinleri hakkında, Adalar Kaymakamlığı tarafından ikaz edilmeliydi. Ayrıca adı geçen kooperatifler de ikaz edilmeliydi. Motörlü her tür aracın bilgi ve belgeleri kanunen kaymakamlığa bağlı İlçe Trafik Amirliği sorumluluğu ve denetimindedir. Bu yüzden bilgi ve belge talebimiz Adalar İlçesi Kaymakamlığı’ndan olmuştur.
Adalar Kaymakamlığı?nın dilekçemize verdiği eksik cevap, görevlerinde göstermiş oldukları ihmali perdelemek üzere, ellerindeki resmi ve derneğimizce kabul edilebilir bilgileri bildirmeyerek derneğimizi çeşitli kurumlar arasında yormak ve işlemleri zamana yaymakla yıldırmak istikametindedir.

Bilgilerinize sunar, gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Eki:
1 ? 21.02. 2009 tarih ve 2 sayılı müracaat dilekçemiz (1sayfa)
2 – B.05.1.EGM.4.34.23.08.2008/93 sayı, bilâ gün .03.2009 tarihli Adalar Kaymakamlığı yazısı (1 sayfa)

Adres:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sok. No. 30
Büyükada-İstanbul

Üçüncü Müracaata Verilen Cevap:

T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Sayı
B.02.0.BHİ.796.001/396

Konu
İstanbul Adalar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneğinin İtiraz Dilekçesi hk.

30-06-2009
İstanbul Adalar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
Güzeller Sok. No: 30 Büyükada / İSTANBUL

İlgi: 23/03/2009 tarihli İtiraz Dilekçesi.

İlgide kayıtlı İtiraz Dilekçesi hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca alınan Kurul Kararının bir sureti ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ruhi ÖZBİLGİÇ Başkan

EKLER:
Dilekçe sureti (4 sayfa) (konmadı)
Kurul Kararı sureti ( 3 sayfa)
DAĞITIM : Gereği:
Adalar Kaymakamlığı
(İlçe Emniyet Müdürlüğü )

Bilgi:
İstanbul Adalar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği

Başbakanlık Merkez Bina B-04 Bakanlıklar 06610 ANKARA Telefon: (0312) 419 57 15 Faks: (0312) 419 15 35
e-posta: bedk(5),basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr

T.C.
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Karar Tarihi: 25/06/2009 Karar Sayısı : 2009/727

İtiraz Eden: İstanbul Adalar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: Adalar Kaymakamlığı
(İlçe Emniyet Müdürlüğü)
Kurula Başvuru Tarihi: 23/03/2009 (Kurula intikal: 06/04/2009, Kayıt No: 396 )
Raportör: Demet AYDIN

İtirazın Konusu: İstanbul Adalar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği 21/02/2009 tarihli dilekçe ile Adalar Kaymakamlığına başvurmuş ve aşağıdaki taleplerde bulunmuştur.

“S.S. Büyükada Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi adı altında faaliyete geçmiş olan Kooperatife ait, kayıt altında;
Kaç adet motorlu nakliye aracı vardır?
Kaç adet motorlu hafriyat aracı vardır?
Diğer adalarda da buna benzer motorlu taşıma ekipleri var mıdır?
Bu araçların plaka numaraları, markaları ve tonajları ile Adalar İlçesine sokulmasına kanuni dayanak olan bilgi ve belgelerin erişime açılması.”

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Mart 2009 tarih ve 93 sayılı cevabi yazı ile Büyükada S.S. Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 07/11/2007 tarih ve 215 sayılı olur yazısı, Heybeliada S.S. Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/11/2006 tarih ve 28842 sayılı olur yazısı, Burgazada S.S. Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşu için 31/03/2008 tarih ve 54 sayılı olur yazısı, Kınalıada S.S. Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşu için ise 05/12/2007 tarih ve 31637 sayılı olur yazısı ile izin alındığını; bu Kooperatiflere ait Büyükada’da dört, Heybeliada’da iki, Burgazada ve Kınalıada’da birer adet olmak üzere toplam sekiz adet araç bulunduğunu; bahse konu Kooperatiflerin kuruluşu ile ilgili olur ve izin belgelerinin izni veren makamlardan, araçlara ait bilgilerin ise adı geçen Kooperatiflerden alınması gerektiğini başvuru sahibine bildirmiştir.

İstanbul Adalar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, ( 4 ) numaralı taleplerine cevap verilmediğinden bahisle 23/03/2009 tarihli dilekçe ile itirazen Kurulumuza müracaat etmiştir.

KARAR

İstanbul Adalar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneğinin itirazının KABULÜ ile,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 1 inci maddesinde “Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir”; 4 üncü maddesinde, “Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir”; 5 inci maddesinde “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.” denmektedir. Buna göre bilgi edinme herkes için kanuni bir hak, bilgi verme ise kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülüktür. Kurum ve kuruluşların bilgi ve belgeye erişimi engellemeleri ancak Kanunun istisna saydığı gerekçelerin mevcudiyeti halinde mümkündür.

Diğer taraftan, “Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı yapılabilecek başvuru yolları ve süreleri belirtilir.” hükmünü içeren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca başvuru sahiplerine verilecek olumsuz cevaplarda ret gerekçesinin 4982 sayılı Kanun ile mezkur Yönetmeliğin hangi maddesine, fıkrasına ya da bendine dayandığının açıkça ve gerekçeli bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca 4982 sayılı Kanunun “İstenecek bilgi veya belgenin niteliği” başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası “İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.” hükmünü amirdir. Dolayısıyla kurum ve kuruluşların, talep konusu bilgi ve belgeler için diğer kurum ve kuruluşlara başvurulması yönünde cevap vermeleri de anılan Kanuna uygun değildir.

4982 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına göre ise bilgi edinme başvurulan, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Bu doğrultuda, itiraz konusu başvuruyla talep edilen Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada S.S. Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatiflerinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazıları ile söz konusu araçların plaka numaraları, markaları ve tonajlarına dair bilgilerin, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünün kayıtlarında bulunan veya bulunması gereken bilgi ve belgeler olduğu; bununla birlikte Adalar İlçesinin özel durumu göz önüne alındığında, motorlu taşıtlara dair bilgi ve belgelerin kamuoyunu ilgilendiren, büyük öneme sahip bulunduğu; aynı zamanda da talep edilen hususların, 4982 sayılı Kanunda bilgi edinme hakkının sınırlarını düzenlemiş olan istisna hükümleri kapsamında yer almadığı değerlendirildiğinden,
( 4 ) numaralı talepte belirtilen bilgi ve belgelerin başvuru sahibinin erişimine açılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan Üye Üye
Ruhi ÖZBİLGİÇ Necati MERAN Abdurrahman ŞİMŞEKSOY

Üye Üye Üye
Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN Prof. Dr. Ali D. ULUSOY Prof. Dr. Yavuz ATAR
(katılamadı)

Üye Üye Üye
Muhsin EREN Doç. Dr. Yusuf SARTNAY Niyazi GÜNEY
(katılamadı)

Üçüncü Müracaat (devam):

BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARI İLE ELDE EDİLEBİLİNEN
RESMÎ CEVAPLAR

Derneğimiz, Adalarda yasak olmasına rağmen motorlu araçların çoğalmalarına ilişkin Adalar Kaymakamlığı?na yapmış olduğu müracaatlarına ikna edici cevaplar alamadığından Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu?na baş vurmak suretiyle Adalar Kaymakamlığı?nın tamamlayıcı cevaplar vermesi hususunda karar alınmasını temin etmiş olup bu kararı ?üçüncü müracaata verilen cevap? başlığı ile yukarıdaki sütunlarda yayınlamıştır.

Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu?nun ikaz edici kararı üzerine Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü 20.08.2009 tarih ve 443 sayılı cevabî yazıları ile birlikte ek olarak dernek başkanımız Dr. Arif Çağlar?ı Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü?ne davet ederek kendilerine kanuni dayanak olmayan ?8 adet kanuni dayanak sureti? tevdi etmişlerdir.

Aşağıda, Adalar kamu oyunun takdir ve tetkikine takdim ile kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olduğu şüphe götürmeyen işbu ?8 adet kanuni dayanak sureti? ve adalarda hüküm ferma olan kamyon ve kamyoncuklar ile hamileri hakkında hukuki süreci devam ettirmekte karar sahibi olan İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ gelişmelerin devamını daha sonra da açıklamaya devam edecektir.

ADALAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sayı :B.05.1 .EGM.4.34.23.41.2009/443

Konu :Arif ÇAĞLAR

Sn; Arif ÇAĞLAR

İlgi :B.02.0.BHİ.796.001/396 sayılı 30.06.2009 tarihli Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun yazısı

İlgi tarihli yazı gereği;S.S Büyükada,Heybeli, Burgazada, Kınalıada Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifine ait plaka numaraları,markaları ve tonajlarını ile Adalar İlçesine sokulmasına kanuni dayanak olan bilgi ve belgelerin erişime açılması istenmiştir.
Büyükada S.S Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşuna Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 07.11.2007 tarih ve 215 sayılı olur yazılarıyla, Heybeliada S.S Motorlu ve Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşuna Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17.11.2006 tarih ve 28842 sayılı olur yazılarıyla,Bwgazada S.S Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperetifine 31.03.2008 tarih ve 54 sayılı olur yazılarıyla ,Kınalıada S.S Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifine 5.12.2007 tarih ve 31637 sayılı olur ile izin alınmış olup,Bu kooperatiflere ait Büyükada’da dört (4) ,Heybeliada’da iki (2),Burgazada ve Kınalıada’da birer adet olmak üzere toplam sekiz (8) adet araç bulunmaktadır.Adalar İlçesinin coğrafık yapısının çok dik yokuşlu yollarının olması son yerleşim yerlerinin İlçe merkezine uzaklığının(4) km bulması nedeni ile yük taşımacılığını, tek ve çift atlı at arabaları ile yapmak çok ilkel ve yetersiz kalacaktır bu nedenle iş yoğunluğu azalta bilmek için söz konusu kooperatife gerekli izin verilmiştirBu araçların ait plaka numaraları,markaları ve tonajlarını ile Adalar İlçesine sokulmasına kanuni dayanak olan bilgi ve belgeler ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

Ek: 1 Adet B.E.D.K Ust Yazısı
1 Adet B.E.D.K Kurul Kararı (3 sayfa) 1 Adet Dilekçe Sureti (4 sayfa) 8 Adet Kanuni Dayanak Sureti
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Büyükada/tST. Telefon/Faks 0 216 382 6036- 5010

Bilgi İçin :F.ZEYREK


T.C.
ADALAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.4.34.23.41.2009/250 Konu : Alçak kasalı küçük tekerli kamyonet izni
../05/2009

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

İlgi :S.S Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifınin,05.05.2009 tarihli dilekçeleri

İlgi sayılı dilekçe ile;S.S Büyükada Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifin bünyesinde faaliyet gösteren 2004 tarih ve 153 sayılı yazı ile tarafınızdan iznini aldığımız akülü aracın ada yollarının eğimli olduğundan randıman alınmamıştır,kısa sürede atıl duruma gelmesinden dolayı hizmetten çekilerek ekte bulunan 28.11.2008 tarihli fatura ile geri iade edilmiştir.
Yaz sezonundaki nüfus ve trafik yoğunluğunun artacak olması sebebiyle büyük tonajlı ve damperli araçlarımızı yaz sezonu müddetince çalıştırmamızın uygun olmayacağı ve akülü aracımızın iadesi nedeni ile çarşı esnafı, pazar esnafı ve yükçüler birliğine vermiş olduğumuz hizmetin aksamadan yürütülmesini teminen alçak kasalı ISUZU NKR LOW 2008 model kamyoneti temel soruna nihai çözüme ulaşıncaya kadar yaz sezonu müddetince kullanma talebinde bulunduklarını beyanla;

Bahse konu aracın trafiğe kapalı alanlar dışında ve trafiği aksatmayacak şekilde kullanılmasında, müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca yok ise de,gereğini taktir ve tensiplerinize.
Mevlüt KURBAN Kaymakam
12./05/2009

Arz ederim.

T.C.
ADALAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.4.34.23.08.2008/184212 Konu : Motorlu Araç Kullanma İzni 04/01/2008

S.S. BÜYÜKADA MOTORLU-MOTORSUZ TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNE

Kooperatifinizin 18.12.2007 tarihli Adalar Kaymakamlık Makamına gönderdiği dilekçede talepte bulunduğu,
Büyükada da yük taşımacılığında kullanılacağı belirtilen, 34 DE 2500 plakalı Mitsubishi marka 965 kg. istiap haddi bulunan 2006 model kamyonetin Büyükada da kullanılmasına;
31.12.2007 tarihli ve B.05.1.EGM.4.34.23.08.2007/242 sayılı ‘Kaymakamlık Olur’ lan ile izin verilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

Ali AZİMLİ
İlçe Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü

T.C.
ADALAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sayı :B.05.1.EGM.4.34.23.08.2008/ W/03/2008 Konu : Motorlu Araç İzni

S.S. BÜYÜKADA MOTORLU- MOTORSUZ TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNE

İlgi : Kooperatifinizin 14.03.2008 tarihli Adalar Kaymakamlık Makamına gönderdiği dilekçe .

İlgi sayılı dilekçede, Ada içerisinde nakliye işlerinde kullanmak istediğiniz araçlar ile ilgili 19.03.2008 tarih ve 2008/58 sayılı yazımıza Kaymakamlık Makamımızca ‘OLUR’ verilmiştir.

T.C.
ADALAR KAYM AKAMİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sayı : B.05.1 .EGM.4.34.23.08.2007/222 Konu : Motorlu Araç İzni

S.S. BÜYÜKAÜA MÖTORLU-MOTORSUZ TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNE

Kooperatifinizin 07.12.2007 tarihli Adalar Kaymakamlık Makamına gönderdiği dilekçede talepte bulunduğu,
Büyükada da çift atlı at arabaları yerine yük taşımacılığında kullanılacağı belirtilen, 34 DE 2615 plakalı Mitsubishi marka 3356 istiap haddi bulunan 2006 model kamyonet ile, yükleme ve hafriyat toplamada kullanılacak bir adet iş makinesinin Büyükada da kullanılmasına;
14.12.2007 tarihli ve B.05.1.EGM.4.34.23.08.2007/222 sayılı ^Kaymakamlık Olur lan ile izin verilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

T.C.
ADALAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.4.34.23.08.2008/105 …/05/2008 Konu : Motorlu Araç İzni

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

İlgi : Kınalı ada Motorlu Motorsuz Yük ve Taşıyıcılar Kooperatifinin 27.05.2008 tarihli Adalar Kaymakamlık Makamına gönderdiği dilekçe.
İlgi sayılı dilekçede, S.S. Kmalıada Motorsuz Motorlu Yük ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifinin, sokak aralarında su satmak gibi seyyar satıcılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydı ve sadece faaliyette bulundukları hizmetlerle ilgili alanlarda kullanmak amacı ile, istiap haddi 2 ton olan, pilakasmı ruhsat bilgilerini, onay alındıktan sonra bildirecekleri, bir adet motorlu araç kullanma talebinde bulunmuşlardır.
Bahse konu aracın, Trafiğe kapalı alanlar dışında ve trafiği aksatmayacak şekilde kullanılmasında, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca yok ise de, gereğini takdir ve tensiplerinize;
Arz ederjm

Eki :
Bir adet dilekçe.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sayı :B.05.1.EGM.4.34.23.08.2008/130 Konu :Motorlu Araç Kullanma Talebi

ADALAR KAYMAKAMLIK MAKAMINA

İlgi :S.S.Burgazada Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin 10.06.2008 tarihli Adalar Kaymakamlık Makamına gönderdiği dilekçe.

İlgi sayılı dilekçe de, Burgazada da yük taşımacılığı yapmak üzere kurdukları kooperatifin, çift atlı yük arabaları ile faaliyet gösteren esnafların, arabalarını hizmetten çekmek kaydı ile, Burgazada m yük taşımacılığı ile ilgili hizmetlerini karşılayacak, 34 NSB 28 plakalı, 2001 model Deseto marka kamyoneti, Burgazada da faaliyete geçirmek için, Kaymakamlık Makamından izin talep etmektedirler.
Çift atlı yük arabalarını faaliyetten çekmek kaydı ile, yük taşımacılığında kullanacakları, özelliklerini bildirdikleri bir adet motorlu aracın, günümüz şartlarına uygun olduğu ve trafik yoğunluğunu azaltacağından, Trafiğe kapalı alanlar dışında ve trafiği aksatmayacak şekilde kullanılmasında, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca yok ise de, gereğini takdir ve tensiplerinize;
Arz ederim.

1 Adet Dilekçe
i.L/06/2008 Büro M. …/06/2008 Büro A.V. …/06/2008 Bürolar A
:S.E.YILMAZ
:O.İNCE
:Y.DAL

T.C.
İSTANBUL İLİ ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

SAYI :M.34.6.ADA.0.11/1960
KONU :

ADALAR KAYMAKAMLIK MAKAMINA

İLGİ:10.10.2007 Tarih ve 3089 Sayılı dilekçe,

İlgi dilekçede belirtildiği üzere.S.S.Heybeliada Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi İnşaat mevsimi açılışından,inşaat yasağına kadar aşağıda plakaları belirtilen araçlara;hafriyatın ada dışına nakli,ada içerisinde diğer işlerin görülebilmesi için Heybeliada’da çalışma izini istemektedirler.
Gerekli müsadenin verilmesi hususu olurlarınıza arz olunur.

Araç Listesi
*34 UA 7588
*34 SZN 164
*34 07 29 46
Ek:İlgi dilekçe

Adalar Belediye Başkanlığı Altınordu Caddesi No:21 34970 Büyükada/İSTANBUL www.adalar.bel.tr fen@adalar.bel.tr Fen İşleri Müdürlüğü Tel:0 216 382 78 50 / 5 hat Dahili:125-126 Fax:0 216 382 67 85


T.C.

ADALAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sayı :B.05.1 .EGM.4.34.23.41.2009/363 Konu :Motorlu Araç İzni

ADALAR KAYMAKAMLIĞI’NA

İlgi :Kooperatif Başkanı İmdat ÖZDEMİR’in Adalar Kaymakamlık Makamına hitaben yazmış olduğu 22.06.2009 tarih ve 2009/11 sayılı dilekçe.

İlgi sayılı dilekçe ile Heybeliada mahallesinde, Heybeliada Motorlu Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi olarak yaz sezonunun başlaması ve inşaat mevsiminin bitmesinden dolayı hafriyat kamyonlarını depolarına çektikleri, halkın, pazarcının, ve esnafın taşıma ihtiyaçlarını küçük bir kamyonetle karşılamaya çalıştıklarını fakat yaz sezonu olması nedeniyle adaya gelen insan sayısında yoğun artış olduğu, hamal bölüklerinin daha çok serviste ihtiyaç duyulmasından dolayı bir kamyonetle bu ihtiyaçların tam olarak karşılanamamakta olduğu, mağduriyetin hem ada halkı hem de esnaf için giderilmesi hususunda ilişikte fotoğrafı ve özellikleri sunulan Hyundai marka aracı Heybeliada içerisinde yük taşımacılığında kullanmak istedikleri belirtilmektedir.
Bahse konu aracın Heybeliada içerisinde, kooperatife ait diğer araçla birlikte aynı anda trafikte seyir halinde olmamak kaydı ile Trafiğe kapalı alanlar dışında ve trafiği aksatmayacak şekilde kullanılmasında İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca yok ise de;
Gereğini tensiplerinize Arz ederim.

Eki :
1 Adet Dilekçe
1 Adet Araç Fotoğrafı
1 Adet Araç Özelliklerini Belirten Bilgisayar Çıktısı
SSL ÎC 724

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Büyükada/İST. Telefon/Faks 0 216 382 6036- 5010

Dördüncü Müracaat:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 17
Konu: Motorlu Taşıt Kooperatifleri
Büyükada, 17 Nisan 2009

V NUMARALI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’ne

İstanbul İli Adalar İlçesi dahilinde motorlu araç trafiği Koruma Bölge Kurulu Kararları ile tahdit edilerek disiplin altına alınmış olmasına rağmen ticari taşımacılık yapmak üzere kooperatifler kurulmuş veya kurdurulmuştur.

SİT kararlarına aykırı olan bu faaliyetten haberdar olan derneğimiz yetkili ve sorumlu mercilerden bilgi taleb etmiştir.

Kaymakamlık katından gelen bilgilerden:
1- Büyükada S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşuna, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 07. 11. 2007 tarih ve 215 sayılı olur yazılarıyla;
2- Heybeliada S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşuna, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17. 11. 2006 tarih ve 28842 sayılı olur yazılarıyla;
3- Burgazada S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşuna, 31. 03. 2008 tarih ve 54 sayılı olur yazılarıyla;
4- Kınalıada S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşuna 05. 12. 2007 tarih ve 31637 sayılı olur izni alınmış olduğu, bunların Büyükada?da dört (4), Heybeliada?da iki (2), Burgazada ve Kınalıada?da birer adet olmak üzere toplam sekiz (8) adet aracın Adalara ne suretle sokuldukları öğrenilmiştir.

Adalar Belediye Başkanlığı?ndan gelen bilgilerden de:
?Çevre Bakanlığının 18. 03. 20047 tarih 25406 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrol Yönetmeliği kapsamında? bir takım madde bentlerinin bahane edildiği ve ?25. 12. 1988 tarih 198 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı? na atıflar yapıldıktan sonra, Motorlu taşımacılığı Kaymakamlığın iznine bağlamak suretiyle bilgileri dahilinde hareket edildiğini de ayrıca öğrenmiş bulunmaktayız.

Adalar?ın maddi manevi değerlerini tahrib eden bu ve buna benzer özel ticari kuruluşlara ön ayak olmak yerine, SİT ve plân kararlarıyla, Koruma Kurulu Kararları?nı hatırlatarak ikaz etmesi gereken resmi merciler 2863 sayılı Kanun?a aykırı olan hususlarda itiraz ve uyarı haklarını bir vazife olarak kullanmaları gerektiği halde bundan sarfı nazar ettikleri görülmektedir.

Ekte takdim olunan Adalar Kaymakamlığı yazılarında; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına? Adalar Belediyesi?nin yazılarında ise Adalar Kaymakamlığı iznine atıf yapılarak iş-bu özel ticarî hizmete ait gayri kanuni tasarrufları ortada bırakmaya matuf cevaplar verilmiştir. Halbuki:

Kurul?unuzun almış olduğu ?Adalardaki bütün yolların prensipte yaya yolu olması ön görüldüğünden, motorlu araçların kullanılamayacağına, ancak Belediye ve Kaymakamlığın, sağlık, itfaiye, temizlik, orman hizmeti, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceğine? hükmündeki kararlarınız ile Nazım Plân Notları ve Açıklama Raporlarına uygun hareket edilmesi icab etmektedir.

Motorlu ticari araçların fiilen kullanılmaya başlandığı Adalar?da 2863 sayılı kanuna ve buna bağlı olarak Koruma Bölge Kurulları?nın almış oldukları kararlara muhalefet eden sorumlu ve yetkililerin 16. 06. 1999 tarih 11012 sayılı karara uymalarını ve uygulamalarını sağlamak için 2863 sayılı Kanun?un 57. maddesinin (g) bendine göre 61. maddesinin tatbikinin temini babında 72. maddesinin dikkate alınması lüzumuna inanmaktayız.

Korunmasından sorumlu olduğunuz bölge dahilinde bulunan Adalar?ın hususiyetlerinin muhafazası doğrultusunda kanuni muamelelerin başlatılarak gereğinin yapılması hususunu saygılarımızla arz ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Ekleri: 1- ?/03/2009 tarih B.05.1.EGM.4.34.23.08.2008/93 sayılı Adalar Kaymakamlığı yazısı
1- 10/03/2009 tarih M.34.6.ADA.0.11/299 sayılı Adalar Belediye Başkanlığı yazısı

Dağıtım:
Gereği için: V No. lu Koruma Bölge Kurulu Müd.

Bilgi için: 1- Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığına
2- Adalar Kaymakamlığına
3- Adalar Belediye Başkanlığına

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada – İstanbul

UKOME’ye verilen bilgi yazısı

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı :20
Konu: Motorlu taşıt kooperatifleri

Büyükada, 17 Nisan 2009

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ’ne

İstanbul İli Adalar İlçesinde 2863 sayılı kanun ve buna bağlı SİT kararları ile Koruma Bölge Kurulu kararlarına muhalif kurulduğu açıkça belli olan S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi?ne ait toplam adedi şimdilik sekiz (8) olan ticari motorlu taşıtların Adalar?daki tırafiğine karşı derneğimizin kanuni işlem başlatma hususundaki faaliyetlerini ve itirazını bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Eki: 1 – 17.04. 2009 tarih 17 sayılı dilekçe sureti
2 ? ?/03/2009 tarih B.05.1.EGM.4.34.23.08.2008/93 sayılı Adalar Kaymakamlık yazısı
3 – 10/03/2009 tarih M.34.6.ADA.0.11/299 sayılı Adalar Belediye Başkanlığı yazısı

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sok. No. 30
Büyükada-İstanbul

UKOME’den gelen bilgilendirme cevabı

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Daire Başkanlığı / Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Planlama: 1-5
SAYI : M.34.0.İBB.0.14.81 /352-ibb/1624-1091
KONU : Belde ulaşımı hk. tn-1611263

İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA
(Güzeller sok. No.30 Büyükada/İstanbul)

İLGİ :a): Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 06.05.2009 tarih ve TN: 1502409 sayılı ekli yazısı.
b) :5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu.
c) : 15.06.2006 tarih ve 26199 RG sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi
Yönetmeliği.

İlgi (a) yazıda; “Adalar Belediye Başkanlığının 10.03.2009 tarih ve 299 sayılı yazısı, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği yazısı ve Adalar İlçe Kaymakamlık yazısında; Adalarda yapılan gerek taşıma gerekse ulaşımla ilgili yetki karmaşasından doğan olumsuzluklardan bahsedilmektedir.

İlgi (b) 5216 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyelerinin görevleri ile ilgili 7. maddesinin (f) bendinde “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” denilmekte, (p) bendinde de “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.”” denilmektedir.

İlgi (c) yönetmeliğin 18. maddesinin (ç) bendinde “Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla”, (e) bendinde “Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine Buna göre, ilgi (b) kanun ve ilgi (c) yönetmelikte belirtildiği gibi toplu taşıma araçları hakkında karar vermek, araç sayıları ile güzergahları belirlemek UKOME’ ye ait olup, ilçe belediyelerinin bu konuda yetkisi bulunmamaktadır.

İstanbul genelinde taşımacılıkla ilgili talep ve ihtiyaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına iletilmesi halinde konu UKOME nezdinde değerlendirilecektir.

Bilgi alınması hususunu rica ederim.

DAĞITIM Gereği
-Adalar İlçe Kaymakamlığına

Bilgi
-Ulaşım Koord. Müd.
-Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Derneğine -Adalar Belediye Başkanlığına

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Beylerbeyi Caddesi No:4 K:l Edirnekapı/İSTANBUL Tel: 0 212 -453 78 78 Fax: 0 212-453 78 77
e-posta: topluulasim@ibb.gov.tr Elektronik Ağ: www. ibb.gov.tr

25.01.2010

4. MÜRACAATIMIZ NETİCESİNDE V NUMARALI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN VERDİĞİ KARAR VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Adalar?da kanun, yönetmelik ve kurul kararlarınının kabul edilemeyecek surette zorlanması ile ticarî motorlu araç tırafiğine hız verilerek kamuya emr-i vakiler yapıldığı görülmüştür.

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği?nin motorlaşmaya karşı yapmış olduğu mücadele ile ilgili olmak üzere V numaralı Koruma Bölge Kurulu?na, 17.04.2009 da 17 sayılı yazısıyla iletmiş olduğu talebine karşılık, Kurul 204 sayılı 25.12.2009 tarihli toplantısında 2232 sayılı kararını almıştır. Gelişen ve değişen şartlara karşı Kurul, mevcut kararını yeniden gözden geçirmiş ve gücelleştirerek yeni şekliyle meriyete (yürürlülüğe) konması babında işbu kararı alâkalılara (ilgililere) tebliğ etmişdir.

Karar sureti Adalar kamuoyunun bilgisine sunulmak üzerewww.adalarkoruma.org sitesi ile http://adalar-postasi-guncel.blogspot.com/da neşredilmektedir.

V numarlı Koruma Kurulu her ne kadar ilk kararındaki ?bütün yolların pirensipte yaya yolu olarak belirlendiğine, bu nedenle ilçenin kültür kimliği ve diğer özelliklerinin korunmasının bir gereği olarak Adalar genelinde motorlu taşıt tırafiği olamayacağına ve Adaların bu önemli özelliği kısmi bile olsa bozulamayacağına? maddesini en başa almışsa da kendi asıl kararına karşı a) dan başlayıp f) ye kadar devam eden fıkralarla tenakuza (çelişkiye) düşerek; motorlu araçların kısıtlı miktarda kullanılabileceğini demişse de, ne kadar kısıtlı, kime ve kimlere göre ne miktarda kısıtlı olduğunu belirtmiyerek mülâhazat (açıklamalar, düşünceler) hanesini istismar ve su-i istimale müsait hale açık tutmuşlar? Diğer ticarî şirketlerın ise akülü araç kullanmalarını amir kılmış, hükme bağlamış gibi yaparaktan çok iyi bildikleri belli olan kırtasî (bürokratik) usüllerle ?bu mümkün olmadığı takdirde Kaymakamlık tarafından belirlenecek geçici bir süre ile akaryakıtla çalışan hizmet taşıtlarının Kaymakamlık?ın yazılı izni ile çalışabileceğine? deyerek ve o geçici sürenin ne kadar olduğunu kimsenin bilmediğini bilmedikleri için de ipin ucunu kaçırmışlardır? 32 tonluk bir kamyonun hacminden bîhaber, neyin uzmanı oldukları meşkûk (şüpheli) olanların raporları, müstenid (dayanak) ittihaz edilerek ve de kültür ve sanat etkinlikleri ile halkın sağlığı öne sürülüp 32 tonluk lenduhaları adaya sokmaları anlaşılır ve kabul edilir olmaktan uzaktır. Estetik ve bedii kıymetlerin uzağında kalmış olanların marifetiyla, 25 yıldan bu güne adalara sokulan bu tip kamyon ve diğer vasıtalarla, cadde ve sokaklarımızda yıllar içinde şekil alıp caddesiyle, etrafıyla adeta şahsiyet bulmuş ve bütünleşmiş bir tek ağaç bile bırakmamışlardır? Çoğunu, çarpmamak için kötürüm bıraktırdılar, çolak hale getirdiler, tabii şekillerini gereksiz budatmalarla çirkinleştirdiler. Bu itibar ile sokak ve caddelerimizin eski manzara ve estetikleri değer kaybetmiştir. Mesul saydıklarımıza çeşitli yollarla bu yanlışlar işaret edildiğinde dahi farkına varma kabiliyetlerinin olmadığı da esefle görülüyor? buna bir örnekte Koruma Kurulu?nun son aldığı karardaki; ticari şirketleri korumaya matuf ?mümkün olmadığı takdirde? li, ?geçici olarak? lı, ?kültür ve sanat? ifadeli, ?32 ton kapasiteli? gibi muğlak, ucu açık kararlardır. Böylesine ucu açık olan kararlar ile korumacılığın şimdiye olduğu kadar şimdiden sonra da pek etkili olmadığı görülecektir.

Engin DAMCI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:B.16.0.KVM.4.34.00.13/83 İSTANBUL
KONU:Adalar İlçesinde Motorlu Taşıt Kullanımı hk. 15-01-2010

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ’NE
Güzeller Sok. No:30 Büyükada- İstanbul

Yukarıda belirtilen konu hakkında Kurulumuzca alınan 25.12.2009 gün 2232 sayılı
ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.
Dr. A. Metin YILDIRIMLI
Müdür

Ek: (1 adet) karar

DAĞITIM :

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
. (Kurullar Dairesi Başkanlığı) Ek : (1 adet) karar
İSTANBUL VALİLİĞİ’NE
. (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) Ek : (1 adet) karar
ADALAR KAYMAKAMLIĞI’NA
Ek : (1 adet) karar
ADALAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ek : (1 adet) karar İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü) Ek : (1 adet) karar
ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Ek : (1 adet) karar
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ’NE
Güzeller Sok. No:30 Büyükada- İstanbul Ek : (1 adet) karar

Adres: Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:72 Kat:4 34470 Bahçekapı- Eminönü/ İSTANBUL
Tel: 0212 512 09 20 Faks: 0212 528 31 13

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL V NUMARALI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2009/204                                              Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 25.12.2009/2232                                                    İSTANBUL

İstanbul ili, Adalar ilçesi, Gayrimenkul eski eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 25.07.1975 tarih ve 8544 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 tarih ve 11572 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16.05.1984 gün 291 sayılı kararı ile Marmara Takım Adaları sit alanları bütünü geçici yapılanma koşulları belirlenen alanda kalan, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.06.1992 gün 4832 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı uygun bulunan Adalar ilçesine ilişkin; İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin motorlu taşıtların fiilen kullanılmaya başlandığı bu durumunun Kurul kararlarına aykırı olduğu ve bu aykırı durumu giderilmesi talep edilen 17.04.2009 tarihli başvurusu. Adalar Belediye Başkanlığı’nın Adalarda özel motorlu araç kullanımının yasak olduğu, kullanılmakta olan resmi araçlar için herhangi bir yasaklama bulunmadığı, özel araçların İlçeye giriş çıkış yapmalarının Kaymakamlık oluruyla yapıldığı belirtilen 12.05.2009 tarihli ve M.34.6.ADA.0.13.2009/360 sayılı yazısı, Adalar Belediye Başkanlığının özel araçların gıda yakacak temizlik malzemeleri ev eşyaları, inşaat malzemeleri getirmek götürmek ve kamu kurum kuruluşlarına ait ihtiyaç malzemelerini taşıma maksadıyla kamyonet ve kamyonlarla geçiş yapıldığı ayrıca Belediyelerinde resmi araç ve ihale usulü kiralanan araç listesinin ekte sunulduğu belirtilen 06.07.2009 tarihli ve M.34.6.ADA.0.11/1038 sayılı yazısı, Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul III Numaran Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.1999 tarihli ve 11012 sayılı kararının “Havyan Hakları Evrensel Beyannamesi” ve çevre kirliği açısından ayrıca Adalar İlçesinin coğrafık yapısının yüksek eğimli yolarının olması son yerleşim yerlerinin ilçe merkezine uzaklığının yaklaşık 4 km olması nedeni ile yük taşımacığını tek ve çift atlı arabalarla yapılmasının ilkel ve yetersiz kalması, hizmet amaçlı minimum sayıda araç olması, Adalar dahilinde kalması gereken film çekimi, restorasyon, tadilat amaçlı süreli ve denetimli olarak kalması gerekli araçları ve günü birlik ihtiyaç malzemeleri getiren teknik ve nakliye araçlarının günümüz gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulaşım koordinasyon Merkezini bilgilendirmek amaçlı özellikle Adaların Kültür kimliği ön planda tutmak suretiyle mevcut İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.1999 tarihli ve 11012 sayılı kararının tekrar güncellenmesi talep edilen bilâ tarihli ve B.05.1.EGM.4.34.23.41.2009/598 sayılı yazısı, Adalar Belediye Başkanlığı’nın kurul kararları göz önüne alındığında gerek sağlık sorunlarını heyet raporlarıyla belgeleyen vatandaşların özel kullanımı için gerekse adalarda yaygın ulaşım aracı olarak kullanılan bisikletlerin yerini son yıllarda artan bir yoğunlukta almaya başlayan akülü bisikletlerin taşıma kapasiteleri ve hızlarının sınırlanması gerektiği ortaya çıktığından ve gerekse her türlü yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan motorlu taşıtların Adalar sınırları içersinde nasıl ne zaman hangi durumlarda ve ne miktarda kullanılabileceği netleşmediğinden yapılacak yasal uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilerek uygulamaya esas nihai kararın verilmesi talep edilen 09.12.2009 tarihli ye M.34..6.ADA.0.13.2009/Sa.474 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24.12.2010 Tarihli raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL V NUMARALI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2009/204                                            Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 25.12.2009/2232                                                 İSTANBUL

İstanbul İli, Adalar İlçesinde Motorlu Taşıt kullanımına ilişkin; bütün yolların prensipte yaya olarak belirlendiğine, bu nedenle ilçenin kültür kimliği ve diğer özelliklerinin korunmasının bir gereği olarak Adalar genelinde motorlu taşıt trafiği olamayacağına ve Adaların bu önemli özelliği kısmi bile olsa bozulamayacağına,
Ancak Kaymakamlık, Askeri Kuruluşlar Orman İdaresi ve Belediye ile bunlara bağlı birimlerin sağlık, itfaiye, temizlik, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceğine,
Diğer hizmetlerden İski, Ayedaş, İgdaş gibi kamu hizmeti sunan kuruluşların, zorunlu durumlarda öncelikle akülü, bu mümkün olmadığı taktirde Kaymakamlık tarafından belirlenecek geçici süre ile akaryakıtla çalışan hizmet taşıtlarının Kaymakamlık’ın yazılı izni ile çalıştırabileceğine,
Katı artıklar ile, bağ-bahçe atıkları ve inşaat malzemelerinin Belediye tarafından taşınabileceğine,
Kültür ve sanat etkinlikleri ile soğuk zincirin bozulmaması gereken gıda maddeleri ve un gibi maddeleri taşıyan,(Adalardaki yol ağlarının taşıma kapasitesinin ağır tonajlı araçlara uygun olmaması nedeniyle istiap haddi 32 tonu geçmeyen) ihtiyaca yönelik motorlu taşıtların günübirlik olarak Belediye’nin yazılı izni ile Adalara getirilebileceğine,
Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda ikamet eden vatandaşlar için 35 kg ağırlığı ve 20 km/ saat hızı geçmeyen akülü taşıyıcı araçların Belediye’nin yazılı izni ile kullanılabileceğine,
Kamu hizmetinde zorunluluk arz eden araçların dışında gene kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 kg ağırlığı ve 20 km/ saat hızı geçmeyen taşıyıcı araçların Belediye’nin yazılı izni ile kullanılabileceğine,
Bu kararımızda belirtilenlerin dışında herhangi bir şekilde her türlü yakıtla çalışan motorlu taşıtların ve motosikletlerin Adalara sokulmasının yasaklanmasına, kamu hizmetlerinde kullanılacak motorlu taşıtların akülü taşıtlara dönüştürülmesinin uygun olduğuna, bu karara uymayanlar hakkında 2863 sayılı kanun uyarınca yasal işlem yapılmasına, karar gereğinin Kaymakamlık. ve. Belediye tarafından yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

ASLI GİBİDİR
Dr. A. Metin YILDIRIMLI
Müdür

BAŞKAN : ERUZUN (Cengiz) İMZA
BAŞKAN YARDIMCISI : BAŞYİĞİT (Ahmet) İMZA
ÜYE: ÖZSAYINER_(Zübeyde Cihan) İMZA
ÜYE: ŞENYURT (S. Yücel) İMZA
ÜYE: ESEN (Ali Reyhan) İMZA

ÜYE: ÇAMUR CİHANGİR (Kübra) İMZA
ÜYE: EYÜPGİLLER (K. Kutgün) İMZA
ÜYE: İNAN (Uğur) İst. B.Şehir Bld. Tems. İMZA
ÜYE: ÖZTEN ESKİCİ (Ayşen) Adalar Bld. Tems. İMZA

25.12.2009-SA

ADALAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜRACAAT:

 İSTANBUL ADALARI 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 

KORUMA DERNEĞİ

Sayı  : 51

Konu: Adalar İlçesi?ndeki Motorlu ve Motorsuz Taşıt Kooperatifleri

Büyükada, 12 Nisan 2010

                                                 ADALAR CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞINA

 MÜŞTEKİ                             : İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği

Adına Başkan Arif Çağlar TC No: 19985218744

                                              

AÇIKLAMALAR                : İstanbul ili, Adalar İlçesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunun 31/03/1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilmiştir. Doğal ve Kültürel Sit Alanı ilan edilen Adalar İlçesindeki izinsiz motorlu araç kullanımı ilçeyi koruma altına alan SİT yasası ve Koruma Bölge Kurulu kararlarının ihlali niteliğinde olduğu kanaatindeyiz. Bu amaçla motorlu araç trafiği Kurul kararı ile sınırlandırılmış olan Adalar?da motorlu araç kullanımının yasalaların öngördüğü şekilde sınırlandırılması gerekirken motorlu araçlarla ticari taşımacılık yapmak üzere kooperatifler kurulmuştur.

SİT yasasına ve Koruma Kurulu kararlarına aykırı olan bu faaliyetten haberdar olan derneğimiz amacı doğrultusunda yetkili ve sorumlu mercilerden kullanılan motorlu araçlar konusunda bilgi istemiştir.

Kaymakamlık katından gelen bilgilerden:

1- Büyükada S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi?nin kuruluşuna Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?nın 07.11.2007 tarih ve 215 sayılı olur yazısıyla;

2- Heybeliada S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi?nin kuruluşuna, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?nın 17.11.2006 tarih ve 28842 sayılı olur yazısıyla;

3- Burgazada S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifinin kuruluşuna, 31. 03. 2008 tarih ve 54 sayılı olur yazısıyla;

4- Kınalıada S.S. Motorlu ? Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi?nin kuruluşuna 05.12.2007 tarih ve 31637 sayılı olur izni alınmış olduğu, bunların Büyükada?da dört (4), Heybeliada?da iki (2), Burgazada ve Kınalıada?da birer adet olmak üzere toplam sekiz (8) adet aracın Adalara ne suretle sokuldukları öğrenilmiştir.

Adalar Belediye Başkanlığı?ndan gelen bilgilerden de:

?Çevre Bakanlığı?nın 18.03.20047 tarih 25406 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrol Yönetmeliği kapsamında? bir takım madde bentlerinin bahane edildiği ve ?25.12.1988 tarih 198 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı? na atıflar yapıldıktan sonra motorlu taşımacılığı kaymakamlığın iznine bağlamak suretiyle kamu kuruluşlarının ve resmi makamların bilgisi dahilinde hareket edildiğini de ayrıca öğrenmiş bulunmaktayız.

İstanbul Adalar İlçesi?nin maddi manevi değerlerini tahrib eden bu ve buna benzer özel ticari kuruluşlara önayak olmak yerine SİT ve plan kararlarıyla Koruma Kurulu Kararları?nı hatırlatarak ikaz etmesi gereken resmi mercilerin 2863 sayılı yasaya aykırı olan hususlarda itiraz ve uyarı haklarını bir vazife olarak kullanmaları gerektiği halde bundan sarfı nazar ettikleri görülmektedir.

Ekte sunulan Adalar Kaymakamlığı?nın yazılarında ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Adalar Belediyesi?nin yazılarında ise Adalar Kaymakamlığı iznine atıf yapılarak işbu özel ticarî hizmete ait gayri kanuni tasarrufları ortada bırakmaya matuf cevaplar verilmiştir.

Oysa:

III Numaralı Koruma Bölge Müdürlüğü?nün (şimdi V Numaralı) almış olduğu 16.06.1999 tarih ve 11012 sayılı kararında ?Adalardaki bütün yolların prensipte yaya yolu olması ön görüldüğünden, motorlu araçların kullanılamayacağına, ancak Belediye ve Kaymakamlığın, sağlık, itfaiye, temizlik, orman hizmeti, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceği? ve Nazım Plan Notları ve Açıklama Raporları?na uygun hareket edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Dolayısıyla:

1) 2863 sayılı yasanın 65. maddesinin b ve d fıkraları ihlâl edilerek Adalar İlçesi Belediyesi, Kaymakamlığı ve adı geçen kooperatif ortak olarak Kurul Kararına aykırı hareketleri ile Adalar İlçesi?ne fiziki müdahalede bulunmuştur.

2) Adalar Kaymakamlığı bu konuyla ilgili 21.02.2009 tarihli dernek yazısına elinde bilgi olmasına rağmen eksik cevap vermiştir. Ancak derneğimizin Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu?na başvurusu ve bunun sonucundaki kararından sonra 20.08.2009 tarihli Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısında yasa ve kararları ihlal konusunda yasal bir gerekçe değil ?fiziki şartlar?ı bahane etmiştir.

3) Adalar İlçesi?nde motorlu araç kullanılması konusunda gerek Adalar İlçesi Kaymakamlığı gerekse Adalar İlçesi Belediyesi yetkilileri İstanbul III Numaralı Koruma Kurulu?nun 16.06.1999 tarih 11012 sayılı kararına aykırı hareket etmiştir.

4) Böylelikle ayrıca 2863 sayılı yasanın 61. maddesinin 1. paragrafı da ihlâl edilmiştir.

5) İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulu?nun almış olduğu 25.12.2009 tarih ve 2232 sayılı en son karara rağmen Kurul kararlarına ve yasalara aykırı fiili durumun bugüne kadar devam ettiği de görüldüğünden:

Adalar İlçesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından suç oluşturan fiiliyata ait delillerin tesbit edilerek ivedilikle yasalara aykırı olarak devam eden fiili ve fiziki dejenerezasyonun tedbiren durdurulmasını, İstanbul Adaları İlçesi?nin SİT alanı olması sebebiyle yasaya ve Kurul Kararları?na aykırı olarak motorlu vasıtaları kullananlar ve sorumlular hakkında (ilgili vasıtaları kullanan özel ve kamu kurum-kuruluşları, bu araçları kullanan gerçek veya tüzel kişiler, bu vasıtaların kullanımına sessiz kalarak görevlerini yerine getirmeyen yetkililer) 2863 sayılı yasa kapsamında, özellikle bu yasanın 72. maddesine göre davacı ve şikâyetçi olduğumuzdan şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını ve suçluların cezalandırılmasını saygı ile arz ederiz.

Arif Çağlar

(Başkan)

Ekler:

1.) Adalar Kaymakamlığına 21.02.2009 tarih 2 sayılı müracaatımız

2.) Adalar Kaymakamlığının … 03.2009 tarih 93 sayılı cevapları

3.) Adalar Belediye Başkanlığına 21.02.2009 tarih 3 sayılı müracaatımız

4.) Adalar Belediye Başkanlığının 10.03.2009 tarih 299 sayılı cevapları

5.) Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu?na 23.04.2009 tarih 14 sayılı müracaatımız

6.) Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu?nun 30.06.2009 tarih 396 sayılı cevabı

7.) 20.08.2009 tarihli Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısı ve ekleri

8.) Derneğimizin 17.4.2009 tarihinde Koruma Kurulu?na gönderdiği dilekçe

9.) V  Numaralı Koruma Kurulu?nun 25.12.2009 tarihli kararıyla ilgili yazı