ilan-tahtalari-01

Birinci Müracaat;

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 8
Konu: Işıklı İlan Tahtaları

Büyükada, 21 Şubat 2009

V NUMARALI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’ne

Marmara Takım Adaları’nın değer kaybetmesine vesile olan, hiçbir estetik ve bedii değer ifade etmeyen, Adaların yol, meydan ve caddeleri ile tarihi binalarını perdeleyerek kirleten, reklam amacı güttüğü için de SİT değerlerini gözlerden düşürerek kendisini tabiaten öne çıkaran, ticari amaçlı 120×180 cm. boyutlarındaki kötü görünüşlü (kerihül manzar), Adalar için gereksiz, ışıklı veya ışıksız ilan tahtalarını; esefle öğreniyoruz ki Adalar Belediye Başkanlığı tarafından ?İVEDİLİKLE? Koruma Bölge Kurulu?nuzdan resmen taleb etmiştir?(21.06.2006 / 172 sayılı karar içeriği)

Ancak bu isteğe her ne kadar ?festivalleri tanıtmak ve halkı bilgilendirmek? gibi bir gerekçe eklenmiş ise de:

Görünen şudur ki: İlân levhaları ticari amaçlıdır.

Koruma Bölge Kurulu?nuzun 21.06.2006 tarih ve 172 sayı ile aldığı kararını bir kere daha görüşerek SİT alanlarının lehine, tüccarların aleyhine olmak üzere kararınızın tashih edilmesini ve Adalarımızı çirkinleştiren ışıklı ilan levhalarının kaldırılmasını saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada – İstanbul


ilan-tahtalari-02

ilan-tahtalari-03


KARAR HATASI MI? İLÂN TAHTASI MI?


ilan-tahtalari-04ilan-tahtalari-05ilan-tahtalari-06ilan-tahtalari-07 ilan-tahtalari-08Adaların meydan cadde ve sokaklarına nispetsiz ve gereksiz şekilde monte edilen ve yakışmayan bir takım ilân tahtaları geçen dönemde ?Tabelâ kirliliği önlenecek? (*) gibi bir idrak ve anlayışla uzaktan yakından ilgisi olmayanlar tarafından Koruma Bölge Kurulu?na müracaat edilerek ivedilikle istenmiş ve bu hususta bir de karar çıkartılmışdır. Yani yol ve meydanlarımızın Koruma Bölge Kurulu?nun marifetiyle kirletilmesini de becerebilmişlerdir.

Tarih ve kültür değerlerine hiç yakışmayan, manzara bütünlüğünü ve insicamını bozan bu tahtalar esasen reklâm ve ilân maksadını güttüğü için de kendi kaba ve sakil yapısını ön pılâna çıkarmak üzere tertip ve tanzim edildikleri de muhakkakdır.

SİT sıtatüsü ve mahallin özellikleri hesaba katılmadan tertib ve tanzim edildiği görülen, estetik değer gözetilmeden, perspektif modelleri hazırlanmadan ve pılânlanmadan karar verdiği anlaşılan yetkili kurulun ilmi mertebeleri ile hassasiyetleri de ortaya çıkmış oluyor!.. Vermiş oldukları kararın ?karakuşi?liğinden şüphedâr olduklarından ve ne hikmetle olduğu bizce mechul olan bir sebeble aynı kurulun üç ay altı gün sonra aldıkları bir kararla ??panoların önceki karara göre uygun yerleştirilip yerleştirilmediği hususunda Belediyesinden bilgi ve fotoğraflarının iletilmesine karar verildi **? şeklinde zevahiri kurtarmaya matuf ve kolaycılığa kaçan bir karar daha çıkmış ama ?Belediyesinden bilgi ve fotoğraflar?  iletilmiş midir buna göre yerinde inceleme yapılmış mıdır?.. Bilemem!

Karar yetkisine sahip olan kurulun, yapılmış olan yeni itiraza pek de önem vermeden, yerinde ne olup bittiğine bakmadan, çirkinlik yaratan sakil ticari tabelâlardan yana karar verdiği görülmektedir. Esasen işleri, kültürel, estetik ve tabii değerleri korumak olan bu kurul kararını yorumlamak şüphesiz ki bu vadide eğitim almış meslek ve ilim adamlarına düşer? Halbuki Koruma Bölge Kurullarına yüklenen misyon, hiç de öyle kolaycı bir yaklaşımı icab ettirmeyecek derece ve nispette ilim ve üstün sanat kaidelerini esas alan evrensel mahiyette olup ?karakuşi? kararlara imza atmak olmamalıdır.

Ancak bu kertede sözleşmelerinin hitam bulmuş olması lâzım gelen kim bilir kime aid olduğu meşkûk pano mu dur, ilân tahtası mı dır her ne ise bunların ?Turizimle ilgili tüm girişimlerde adanın kültürel, tarihi ve doğal dokusu ile coğrafi güzelliklerinin bozulmaması ve zarar görmemesi için gereken özen gösterilecekdir? diyerek yetki sahibi olanlardan bu laubâli belediyecilik örneği kepazeliği ortadan kaldıracaklarını ummak her halde hakkımızdır.

Engin DAMCI

(*) Adaların Sorunları ve Çözüm Önerileri /Sahife 27/ Mustafa Farsakoğlu / Ocak 2009
(**) a.g.e. Sahife 13