Heybeliada Orman Sit Alanı ve Kaçak İnşaat


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 38

Konu: Doğal SİT alanı – İnşaat
Büyükada, 10 Eylül 2009

V NUMARALI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’ne

Ekli fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla orman içinde ve kıyı kenar çizgisi dahilinde olduğu ve ahşap iskelet tarzında inşa edildiği görülen ve inşaatı ormanı kemirerek devam eden yapıya ve yere aid müdürlüğünüzün;

a) vermiş olduğu bir karar,
b) tasdik edilmiş bir mimari proje,
c) fiili durumu müşahede eden bir zaptı var mıdır?

Fotoğrafla tesbit edebildiğimiz bu yer hakkında yukarıda açıkça sormuş olduklarımıza açıklayıcı ve bilgilendirici cevaplarınızı 4982 sayılı Kanun mucibince saygılarımızla arz ve taleb eyleriz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ : www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada – İstanbul


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 39
Konu: Doğal SİT alanı -İnşaat
Büyükada, 10 Eylül 2009

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na

Ekli fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla orman içinde ve kıyı kenar çizgisi dahilinde olduğu ve ahşap iskelet tarzında inşa edildiği görülen ve inşaatı ormanı kemirerek devam eden yapıya ve yere aid, Belediye’nizin;

a) vermiş olduğu bir encümen veya meclis kararı,
b) tasdik edilmiş bir mimari proje,
c) fiili durumu müşahede eden bir zaptı var mıdır?

Fotoğrafla tesbit edebildiğimiz bu yer hakkında yukarıda açıkça sormuş olduklarımıza 4982 sayılı Kanun mucibince açıklayıcı ve bilgilendirici cevaplarınızı saygılarımızla arz ve taleb eyleriz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ : www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada – İstanbul


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 40
Konu: Doğal SİT alanı -İnşaat
Büyükada, 10 Eylül 2009

ADALAR KAYMAKAMLIĞI’na

Ekli fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla orman içinde ve kıyı kenar çizgisi dahilinde olduğu ve ahşap iskelet tarzında inşa edildiği görülen ve inşaatı ormanı kemirerek devam eden yapıya ve yere aid, Kaymakam’lığınızın;

a) Kıyı Kanunu’nun 15. maddesine göre (değişik:23.01.2008) fiili durumu müşahede eden bir zaptı var mıdır?

Fotoğrafla tesbit edebildiğimiz bu yer hakkında yukarıda açıkça sormuş olduğumuz yapıyla ilgili 4982 sayılı Kanun mucibince açıklayıcı ve bilgilendirici cevaplarınızı saygılarımızla arz ve taleb eyleriz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ : www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada – İstanbul


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 41
Konu: Doğal SİT alanı -İnşaat
Büyükada, 10 Eylül 2009

ADALAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNE’ne

Ekli fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla orman içinde ve kıyı kenar çizgisi dahilinde olduğu ve ahşap iskelet tarzında inşa edildiği görülen ve inşaatı ormanı kemirerek devam eden yapıya ve yere aid, Adalar Orman İşletme Şef’liğinizin

a) fiili durumdan haberi var mıdır?
b) varsa fiili durumu yaratanlar hakkında kanuni muamele başlatılmış mıdır?

Fotoğrafla tesbit ede bildiğimiz bu yer hakkında yukarıda açıkça sormuş olduklarımıza 4982 sayılı Kanun mucibince açıklayıcı ve bilgilendirici cevaplarınızı saygılarımızla arz ve taleb eyleriz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ : www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada – İstanbul

5-300x208


KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Derneğimiz, Heybeliada Kablo Mevkiinde olmaması gereken inşai bir  faaliyete şahit olmuş ve

1. olarak Adalar Kaymakamlık’ından
2. olarak Adalar Belediyesi’nden
3. olarak Adalar Orman İşletme Şefliği’nden, mahallin mesul ve salâhiyet sahibi resmi birimleri olmaları itibariyle bilgi istemiştir.
4. olarak da İlçemizden ayrıca sorumlu V Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden de bilgi taleb edilmiştir.

Bu güne kadar istemiş olduğumuz bilgilere, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun dışında, bölgeden sorumlu ve yetkili 3 birimden de cevap alınmamıştı. Bu kere Adalar Orman İşletme Şefliği hariç, Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi dilekçelerimize eksikte olsa cevap vermişlerdir.

V Numaralı Koruma Kurulu’nun verdiği bilgilerden; Adaların 1/5000
ölçekli Nazım İmar Pılân’ında “DOĞAL SİT ALANI SINIRLARINDA ORMAN
SAHASINDA” kaldığını ve Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Bölge Kurulu’na yolladığı 13.07.2009 tarih 775 sayılı dosya ile de durumdan haberdar olduğu anlaşılmaktadır.
İmar pılânlarında yapılaşmaya kapalı olduğu görülen bu yerde yapılan binanın, resmi yazışmaların seyrinden kaçak olarak yapıldığı ve zımnen de korumaya alındığı anlaşılmaktadır.

Adalar Kaymakamlığı’na Kıyı Kanunu’nun 15. maddesi mucibince kaçak inşaat hakkında Kaymakamlıkça bir muamele başlatılmış mıdır sualimize, verilmesi icab eden cevab ise eksik verilmişdir. Adalar Kaymakamlığı’nın Derneğimize verdikleri cevap yazılarının başında “Konu” hanesine “Büyükada” yazılmış olup; Kaymakamlık ilgililerinin, dilekçe içeriğinde kaçak yapılaşmanın adresi ve konumu belirtildiği halde olaya pek ciddi yaklaşmadıkları anlaşılmaktadır. Çünkü konu Büyükada değil Heybeliada dadır.

Adalar Belediyesi ise, Kaçak olarak başlandığı ayan olan yapı hakkında taleb ettiğimiz sualleri kısmen cevaplayıp “Belediyemizce tasdik edilmiş bir puroje ve ruhsat mevcut değildir” diyerek yapının dosyalarını V Numaralı Koruma Kurulu’na gönderdiklerini 6.10.2009 tarih 1463 sayılı yazılarıyla ikrar ve takrir eylemişlerdir.

Hâlbuki: Aşağıya çıkardığımız Kıyı Kanunu’nun 15. maddesinin son paragrafı mucibince işaret edilen Kaim makam’dan gerekli cevabı almaklığımız gerekirdi.

Keza, Kıyı Kanunu’nun aynı maddesinin son paragrafında “ilgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı kalmak üzere,” diyerek diğer yetkili makamlardan olan Adalar Belediyesi de SİT sahalarının yağmalanmasına, ormanlarımızın kemirilmesine adeta seyirci kalarak İmar Kanunu’nun kendilerine verdiği görevleri ihmal etmektedirler!..

Adalar Belediyesi İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapması icab ettiği halde, nedense ap açık maddeyi görmezden gelme yolunu seçmiştir.

İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulu 1676 sayı 29.09.2009 tarihli yazıları ile Adalar Belediyesine 2863 sayılı Yasa’nın 9. maddesi uyarınca ne yaptığını sormakta ve acil olarak Bölge Kurulu da derneğimiz gibi bilgi taleb etmektedir.

İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ amacı doğrultusunda adaların SİT değerlerini korumada kararlı olup bilgi ve belgelerini saygı değer adalıların nazar-ı dikkatlerine saygı ile arz eder.

İMAR KANUNU’NDA BELEDİYEYİ SELAHİYYETLİ KILAN MADDELER

Yapı ruhsatiyesi:
Madde 21 – Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (….) (1) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.
Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.
Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat:
Madde 26 – Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir.
Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.
(Üçüncü fıkra iptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı Kararı ile.)

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:
Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (…) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.
Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır.
Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.
Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.
Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

KIYI KANUNU’NDA MAHALLİ MÜLKİ AMİRİ SELAHİYYETLİ KILAN 15. MADDE
Madde 15 (Değişik: 23/1/2008 – 5728/466 md.)
Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca oluşturulan engellerin beş günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında engellerin ilgililer tarafından kaldırılmaması halinde, masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacaklarının tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak suretiyle derhal kaldırılır. Kabahatin tekrarı halinde, ceza üst sınırdan verilir.
Birinci fıkrada sayılan yerlerden kum, çakıl alanlara üç bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Birinci fıkrada sayılan yerlere moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve artıkları dökenler, atılan veya dökülen maddenin niteliğine, çevreyi kirletici ve bozucu etkisine göre Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu veya Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi halinde, daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükm olunur.
Birinci fıkrada sayılan yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapan kişilere Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu hükümlerine göre verilecek ceza bir kat artırılır.
İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı kalmak üzere, bu maddede belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.


Kurul Cevabı:

T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca; Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde her türlü inşai ve fiziki müdahalenin durdurulması, yasal işlemlerin yapılarak, ilgili bilgi ve belgelerin ivedilikle Kurulumuza iletilmesini rica ederim.

Dr. A. Metin DIRIMLI
Müdür

DAGITIM

Gereği:
– Adalar Belediye Başkanlığı
– Orman Genel Müdürlüğü
– Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü

Bilgi:
– İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği


T.C.
ADALAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.34.23.01/522/921

23/09/2009

Konu :Büyükada

İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
GÜZELLER SOKAĞI N:30 BÜYÜKADA

İlgi: 10 Eylül 2009 gün ve 40 sayılı yazı.
İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin dilekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Dilekçede belirtilen hususların incelenerek gereğinin yapılması ve sonucundan Kaymakamlığımıza,
3071 Sayılı Yasanın 4778 Sayılı Yasa ile değişik 7 nci maddesi, 09.10.2003 tarih ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesir dilekçe sahibine bilgi verilmesini rica ederim.

Salih KESER
Kaymakam

EK :
2
DAĞITIM:

Gereği:
Adalar Belediye Başkanlığı

Bilgi:
İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Güzeller Sokağı N:30 Büyükada


T.C.
İSTANBUL İLİ ADALAR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

SAYI: M.34.6.ADA.0.13.2009/463 6/10/2009
KONU:

İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ’NE
Güzeller sokak No: 30 BÜYÜKADA/İST

İLGİ: 18.9.2009 tarih ve 2009/1463 sayılı dilekçeniz.

Adalar, Heybeliada Orman sahası alanında kalan kablo koyu Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü tararından piknik ve plaj olarak kiraya verilmiş olup, Belediyemizde tasdik edilmiş proje ve ruhsat mevcut değildir. Ayrıca kiracı şirket tararından hazırlanan dosya ve planlar İstanbul V Nolu Koruma Kuruluna gönderilmiş olup, alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.
Bilgilerinize rica olunur.

Dr. MustaTafFARSAKOGLU
Belediye Başkanı


T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kanılıca Orman İşletme Müdürlüğü Adalar Orman İşletme Şefliği

KISIM : B 18 1 OGM 1 17 08 (K) 110 /561
KONU :Kablo Mesire Yeri Hk.

BUYUKADA
05.10.2009

İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
İSTANBUL

İlgi: 10.09.2009 tarih ve 41 sayılı yazınız,
İlgili tarih ve sayılı yazınız İşletme Şefliğimizce incelenmiş olup, söz konusu yazınızda belirtilen ve resimlerle görüntülenen yer, Orman Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2008 tarih ve 170 sayılı OLUR’lanyla uygun görülerek “TESCİL” edilen Heybeliada Kablo Mevkii C Tipi Mesire Alanı dahilindedir.Projesi idaremizce onaylanmış fakat,gerekli işlemleri devam etmektedir.Projeye uygun olarak yapılmış olan yapılar,ahşap demonte unsurlar olup,orman içerisinde bulunan açıklık alanda mevcuttur.Proje uygulamasında hiçbir orman örtüsü tahrip edilmediği gibi yapılan çalışmalar idaremizce denetlenmiştir.Adalar ve çevresi SİT Alanı içerisinde yer aldığı için; Heybeliada Kablo Mesire Yeri ve diğer Mesire Alanları ile ilgili izin başvuruları Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’müzce yapılmış olup,çalışmalar 2 ay önce durdurulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Yüksel Özcan
Adalar Orman İşletme Şefi

Adalar Orman İşletme Şefliği Maden Mahallesi Alaçam Sk.No.12 BÜYÜKADA/İST.
Tel: 0216 382 62 72 Fax: 0216 382 75 10 Web:www.adalarorman.com


Kamu Oyunun Dikkatine

ORASI ORMANDIR 07.11.2009

Heybeliada Kablo mevkiinde orman ve sit alanında kaldığı halde, resmen kaçak olarak inşa edildiği anlaşılan salaş yapı hakkında Adalar Orman İşletme Şefliği’nce 05.10.2009 tarihinde yazıldığı görülen ve elimize 27.10.2009 tarihinde ulaşan 561 sayılı yazılarında, adı geçen yerin: “C Tipi Mesire Alanı” olduğunu, sanki yetkileri varmış gibi, “purojesinin onaylanmış” olduğunu, “purojeye uygun yapılmış olan yapıların ahşap demonte unsurlar” olduğunu, “hiçbir orman örtüsünün tahrib edilmediğini”, ve en önemlisi “yapılan çalışmalar idaremizce denetlenmiştir.” Diyerek ve lâ temsil bilâ teşbih “Merd-i Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler” deyişini zorla hatıra getirmişlerdir. Netice itibariyle kaçak olduğu için istemeseler de “çalışmalar iki ay önce durdurulmuştur” demektedirler.

Adalar Orman İşletme Şefliği tarafından, bir zamanlar Heybeliada zirvelerindeki bir şapelin tamiratına ruhsat alınmadan kaçak olarak başlandığı için nasıl karşı çıkıldıysa bu kaçak yapıya da karşı olunup mani olunmalıydı.

Adalar Belediyesi’nin, muhakkak zabıt tutarak kayıt altına alması icab eden bu kaçak yapı hakkında da Orman İşletme Şefliği’nin verdiği “C Tipi Mesire Alanı” formatına uymayan bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Bunu Adalar Belediyesi’nin derneğimize yollamış olduğu yazılarındaki; “Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından PİKNİK ve PILÂJ olarak kiraya verilmiş” ibaresinden anlamaktayız.

Adalar Belediyesi’nin PİKNİK ve PILÂJ; Orman İşletme Şefliği’nin C TİPİ MESİRE ALANI dediği yer “çamlık” vasıflı olup Adalar’ın resmi Koruma İmar Pılânlarında orman sahasında kalmakta ve doğal sit alanı sınırlarında bulunmaktadır. Bu alanlar her türlü yapılaşmaya da kapalıdırlar. Kaldı ki Adalar’ın 1/1000 mikyaslı imar pılânları yapılmadan bu çok önemli sahalar üzerinde haddi hududu aşan kararlardan da ictinab edilmelidir. Esasen bu alanlarda her türlü tasarruf Bölge Koruma Kurulu’nda bulunsa bile imar pılânlarının olmadığı bir yerde Kurul dahi kîl ü kaale sebeb olmamalıdır.

Mesire yeri olan yer ve yerler halihazırda zaten mesiredir. Lügate göre mesire: seyredilecek, gezilecek, gezinti yeri dir. Ancak birileri gezilecek yerleri kafesleyipte mesire yeri (C TİPİ) adı altında Orman Kanunu Madde 17’ye aykırı olarak yapı alanına çevirip gezintiden yerleşime, yerleşimden yerleşmeye geçerek “Kurtlar Vadisi” jargonuyla “Memati’lerin” çöktükleri yerlere dönüştürmüş olurlar. Ormanlarda bu ve buna benzer işletmelerin yalnız devlet hesabına nasıl yapılıp nasıl yapılamayacakları hususları Kanun’un Ormanların muhafazası bölümünde 17. maddede açıkça ifade edilmektedir.

Adalar Orman İşletme Şefliği’nden gelen 05.10.2009 / 561 tarih ve sayılı yazıda Orman Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2008 / 170 sayılı olurlarına sığınılmak istendiği görülmekte ise de bizce bu olur muvazaalı olup batıl olmaya layıkdır. Çünkü: Orman Kanunu’nun 25. maddesi milli parklar bölümünde mahsusen tanzim ve tertib edilmiş olup Ada ormanları milli park sıtatüsüne kavuştuğu anda işlerlik kazanabilir. Bu arada 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu da hatırdan çıkarmamak lazımdır vesselâm.

Engin DAMCI