İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  : 10
Konu: Ada kaldırımları

Büyükada, 21 Şubat 2009

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’na

Büyükada, Maden mahallesinin, mevcud sokak kaldırımları sökülerek, yenilenmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu işin ruhsatnamesinin varlığına dair, yapılan işin civarında, İst. İmar Yönetmeliğinin 14.01 maddesi mucibince olması gereken bir bilgi levhasına  rastlanmamaktadır.

Tarihi ve tabii SİT sahası olan Adalar İlçesinin 1/5000 ölçekli Koruma Nazım İmar Pılânı olmakla beraber, elan mütemmimi olacak 1/1000 ölçekteki Koruma İmar Pılânları yapılmadığından da sokak sağlıklaştırma purojeleri, mevzuatta bahsedilen uzman kişilerce hazırlanamamakta ve maalesef sokaklarımız, naehil ellerin elinde ziyan olmaktadır.

İSKİ?YE aid kazıların müteahhidlerince, şartnamelere rağmen eski haline getirilmeden kabartılarak kapatılan yollara, lâkayt ve sorumsuzca dökülen asfalt katmanları, sokaklarımızı olması gerekenden fazla yükseltmişdir.  Bu yükseltilen sokaklara göre ayarlanan kaldırım kotları, mimari dokuyu teşkil eden tarihi binaların değer ifade eden giriş kapıları ile giriş merdivenlerinin mimari dengelerini bozup sakil bir görünüme sokmakta, SİT kanun ve kararlarıyla kabil-i te?lif olmayan fiili bir durum yaratmaktadır. Şayet kaldırımların mutlaka yapılması gerekiyor ise; teşekkül etmiş tarihi binaların giriş kotlarına göre yolların raspa edilerek eski seviyede tesviye edilmeleri gereklidir. Belediyenin muhakkak surette, usulen de olsa, bu iş için hazırladığı bir fenni purojeyi tasdik ettirmiş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 11. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine yollamış olması kanun gereği olduğundan ; Bu işe aid Belediyenizde olması gereken evrakdan:

1) tatbikat purojeleri

2) ruhsat örneği

3) ihale şartnamesi olmak üzere birer kopyalarının çıkarılarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu mucibince Derneğimize verilmesi hususunu saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Not: Bu Müracaatımıza Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir cevap vermemişdir…


ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA MÜRACAATIMIZ:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  :5

Konu: Ada kaldırımları
Büyükada, 21 Şubat 2009

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na

Büyükada Maden mahallesinin mevcud sokak kaldırımları sökülerek yeniden yenilenmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu işin ruhsatnamesinin varlığına dair yapılan işin civarında İst. İmar Yönetmeliğinin 14.01 maddesi mucibince olması gereken bir bilgi levhasına  rastlanmamaktadır.

Bahse konu olan bu kaldırım çalışmalarının denetlenmesi derneğimizin amaçları doğrultusunda olup buna binaen SİT kararları ve kurallarına uygunluğu ile ilmi usul ve esaslara ve de meriyetteki ilgili kanunlara göre hazırlanmış olması lazım gelen:

1) tatbikat purojelerinden

2) ruhsat örneğinden

3) ihale şartnamesinden birer kopyalarının çıkarılarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu mucibince Derneğimize verilmesi hususunu saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


Adalar Belediye Başkanlığının Cevabı:

ada_kaldirimlari-01


KUDEP’E MÜRACAATIMIZ:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  : 11
Konu: Ada kaldırımları

Büyükada, 21 Şubat 2009

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE
(KUDEP)

Büyükada, Maden mahallesinin, mevcud sokak kaldırımları sökülerek, yenilenmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu işin ruhsatnamesinin varlığına dair, yapılan işin civarında, İst. İmar Yönetmeliğinin 14.01 maddesi mucibince olması gereken bir bilgi levhasına  rastlanmamaktadır.

Tarihi ve tabii SİT sahası olan Adalar İlçesinin 1/5000 ölçekli Koruma Nazım İmar Pılânı olmakla beraber, elan mütemmimi olacak 1/1000 ölçekteki Koruma İmar Pılânları yapılmadığından da sokak sağlıklaştırma projeleri, mevzuatta bahsedilen uzman kişilerce hazırlanamamakta ve maalesef sokaklarımız, naehil ellerin elinde ziyan olmaktadır.

İSKİ?YE aid kazıların müteahhidlerince, şartnamelere rağmen eski haline getirilmeden kabartılarak kapatılan yollara, lâkayt ve sorumsuzca dökülen asfalt katmanları, sokaklarımızı olması gerekenden fazla yükseltmişdir.  Bu yükseltilen sokaklara göre ayarlanan kaldırım kotları, mimari dokuyu teşkil eden tarihi binaların değer ifade eden giriş kapıları ile giriş merdivenlerinin mimari dengelerini bozup sakil bir görünüme sokmakta, SİT kanun ve kararlarıyla kabil-i te?lif olmayan fiili bir durum yaratmaktadır. Şayet kaldırımların mutlaka yapılması gerekiyor ise; teşekkül etmiş tarihi binaların giriş kotlarına göre yolların raspa edilerek eski seviyede tesviye edilmeleri gereklidir. Belediyenin muhakkak surette, usulen de olsa, bu iş için hazırladığı bir fenni projeyi tasdik edilmek üzere uzman kuruluş olan Kurul?larınızdan da kanun icabı olarak geçirmiş olması lazımdır.

Yukarıda adresini tarif etmiş olduğumuz kaldırım çalışmaları hakkında Müdürlüğünüzden alınmış,bir kurul kararına müstenid İnşaat izni ile kabul ve tasdik edilmiş bir tatbikat projesi varsa? Birer suretinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu mucibince verilmesini saygılarımızla taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


KUDEP’İN CEVABI VE EKLİ FOTOĞRAFI:

ada_kaldirimlari-02 ada_kaldirimlari-03